Delphi Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Dobek   
poniedziałek, 03 lutego 2014 14:28

W Delphi (niegdyś produkt firmy Borland, następnie Inprise, obecnie Embercadero) programuję od 18 lat. Obok LabView, Delphi jest środowiskiem, w którym czuję się najbardziej kompetentnym, choć nadal daleko mi do zawodowych programistów. W tym środowiksu powstały też najważniejsze aplikacje służące analizie danych pomiarowych zbieranych przy użyciu spektrofotometru służącym do skorelowanego w czasie zliczania pojedynczych fotonów. Układ ten, będący narzędziem CBUSL, służy do pomiarów zaików fluorscencji z rozdzielczością pikosekundową. Dane, przy jego użyciu, są zbierane za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta modułów detekcji układu tj. Edinburgh Instruments.

Program "Konwersja", którego slajd pokazano na rysunku 1, jest narzędziem służącym do konwersji danych zapisanych w różnych formatach Edinburgh Instruments, do formatu ascii, jaki był używany przez Edinburgh Instruments w wersji swego oprogramowania pracujacego w systemie GEM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Apliakcja służąca konwersji danych.

"Konwersja" umożliwia:

 • zamianę plików w formacie GEM na pliki ascii,
 • wprowadzenie dowolnego czasu życia do wybranych plików (binarnych lub ascii),
 • konwersję nowego typu pliku ascii aplikacji FL900 na stary typ (GEM),
 • obrót danych w pliku,
 • wykonanie wybranej operacji na dowolnej liczbie plików za jednym razem.

Następną i najważniejszą aplikacją powstałą w Delphi na potrzeby CBSUL jest "MMF" (od Multi Model Fit), program stworzony przeze mnie i dr. Dariusza Komara. Program ten jest podstawowym narzędziem służącym nam od 2001 do analizy wyników czasowo-rozdzielczych pomiarów fluorescencji. W ogólności dowolny sygnał wueloeksponencjalny może zostać zanalizowany przy użyciu MMFa.

MMF był wielkrotnie testowany, a wyniki uzyskane przy jego użyciu zostały opublikowane w ponad 55 publikacjach. Program umożliwia dopsowanie cztero-eksponencjalnej funkcji zaniku do danych eksperymentalnych. Dwa algorytmy minimalizacji funkcji (Levenberga-Marquardta i sympleksów) pozwalając znaleźć kompromis między krókim czasem analizy, a jej precyzją. Trzy metody dekonwolucji funkcji aparaturowej (ściślej uzwględnienia jej konwolucji z sygnałem zaniku) pozwalają uzyskać wiarygodne wyniki dopasowania dla czasów zaniku rzędu od kilkunastu pikosekund do setek nanosekund. Zaawansowany raport poziomu dopasowania umożliwia wnikliwą analizę odstęstw między funkcją modelową. a danymi doświadczalnymi.

 

Rysunek 2. "MMF" zawiera szereg zaawansowanych narzędzi prezentacji danych.

Rysunek 3. Zaawansowany system raportowania poziomu wykonanego dopasowania.

 

Najważniejsze cechy "MMF" to:

 • dopasowanie zaników cztero-eksponencjalnych (lub mniej),
 • dwa algorytmy minimalizacji funkcji,
 • trzy algorytmy rekonwolucji funkcji odpowiedzi aparatury,
 • dowolna konfiguracja parametrów dopasowania, dopasowania krokowe dla zmiennych wartości początkowych parametrów,
 • możliwość dopasowania przesunięcia (tzw. shiftu),
 • pełna kontrola nad algorytmami minimalizacji,
 • wygodny interfejs użytkownika.
Poprawiony: czwartek, 08 września 2016 08:17